Szabályok és előírások

Szabályok és előírások

A rendszer szabályai, előírásai, panaszok és fellebbezések

A United Registrar of Systems (Holdings) Ltd. tanúsítási és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó előírásai  az alábbi pontokban kerülnek feltüntetésre.

1. Jelen előírások a URS Holding csoport tagja által végzett tanúsításra vonatkoznak. Jelen előírások esetében a "URS" a Registrar of Systems társaságot, a URS Holding csoport pedig valamennyi társult márkát és vállalkozást tartalmaz, mint pl. a United Registrar of Systems (URS), URS Regulation, URS Systems, URS People, URS Product, URS Monitoring (Inspection).

A "Logó" a URS Holdings csoport által jóváhagyott logót jelenti.

A "Fellebbezési Bizottság" a URS fellebbezések elbírálására szolgáló, független tanúsító tanácsának bizottságát jelenti. Az egyes fellebbezésekkel kapcsolatosan kinevezett bizottságok mindegyike elnökből és a független tanúsító tanács legalább két olyan tagjából áll, akik közül egyik sem lesz semmilyen módon érdekelt a fellebbezés tárgyában.

A "Kérvényező" olyan egyént, jogi személyt vagy vállalatcsoportot jelent, aki/amely tanúsítvány kiállítását kérvényezte, legyen szó akár tanúsításról, akár felügyeletről, akár más kapcsolódó szolgáltatásról.

Az "Igazgatóság" a URS Holding csoport irányító szerveként meghatározott vezető testületet jelenti.

A "Szabvány vagy rendszer" olyan szabványt vagy rendszert jelent, amelynek tanúsítását az ügyfél meg kívánja szeretni (pl. ISO 27001), és /vagy a URS Holdings által nyújtott felügyeleti vagy más egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat jelenti.

A "Tanúsítás" arra vonatkozó tanúsítás, hogy a URS Holding tagja által a jelen előírásokkal összhangban elbírálásra került az adott szervezet által nyújtott tanúsítvány kiállításának alapjául szolgáló irányítási rendszer vagy elvégzett felügyeleti vizsgálat, illetve nyújtott képzés esetleg más egyéb szolgáltatás.

A "Rendszermenedzser" olyan személyt jelent, akit pillanatnyilag az igazgatóság jóváhagyásával az igazgatótanács kinevezett, hogy feleljen az igazgatóság felelősségi körébe tartozó területért. A rendszerek és/vagy kínált szolgáltatások függvényében egyidejűleg akár több rendszermenedzserről is szó lehet.

A "Nyilvántartott szervezet" olyan egyént, jogi személyt vagy vállalatcsoportot jelent, aki/amely tanúsítást szerzett a URS Holding csoport tagjától.

A "Dokumentált irányítási rendszer" olyan dokumentumok/leírások/jegyzőkönyvek/standard üzemi eljárások/munkautasítások vagy más formális utasítások készletét jelenti, amely az adott szabványnak, specifikációnak vagy más módos meghatározott követelménynek, plusz a helyes gyakorlat konkrét kódexei esetében releváns esetleges eljárásoknak és tevékenységeknek a rendszer konkrét eljárásait, forrásait és tevékenységeit feltüntető rendszer bevezetésére szolgálnak.

2. A URS Holding a tanúsítások kibocsátása szempontjából legmagasabb szerv, amely olyan rendszermenedzser révén jár el, aki az ezen előírások szerinti értékelések céljával időről időre saját belátása szerint továbbdelegálhatja a szerepköreit, kinevezhet vagy visszahívhat, azon feltételek fenntartásával, amelyeket időről időre a végrehajtó tanács határozhat meg. 

3. A rendszermenedzsert arról meggyőző kérvényező, hogy képes ezen előírásokat betartani, valamint hogy az ügyfél jóhiszeműen vállalkozik, illetve aki a rendszermenedzserrel szemben olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket az megkövetelhet, a jelen előírások feltételeinek értelmében jogosultságot szerez a tanúsítványra, amely azonban továbbra is az adott URS Holding tag tulajdonát képezi. Az eredeti tanúsítások általában a kiállítás időpontjától érvényesek, és lejárati idővel rendelkeznek (a rendszerirányítási tanúsítások esetében ez általában 36 hónap). Amennyiben a szervezet nem szándékozza megújítani a tanúsítványát, e szándékáról legalább a tanúsítvány érvényességének lejárta előtt két hónappal írásban tájékoztatni köteles a rendszermenedzsert. A szervezet tanúsítás használatára vonatkozó joga a rendszermenedzser kifejezett írásos engedélye nélkül nem ruházható át.

4. A tanúsított szervezet:

(i) Mindig betartani köteles ezen előírásokat.

(ii) Az adott logót a jelzetek és logók használatára vonatkozó, és a jelen weboldalakon meghatározásra került feltételekkel összhangban, és kizárólag a tanúsításon (esetleg a mellékletben) feltüntetett címen köteles használni, tekintettel a szolgáltatás(ok)ra vagy termék(ek)re, amely(ek) a tanúsítás tárgyát képezik.

(iii) Köteles (amennyiben ez szóba kerülhet) a rendszerét az adott szabvánnyal összhangban fenntartani és dokumentálni, és a dokumentált rendszer minden részének másolatait kérésre a rendszermenedzser rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azokat a URS Holding csoport tagja referencia céllal archiválhassa.

(iv) Tájékoztatja az illetékes URS Holding csoport tagot mindazon felmerült ügyekről, amelyek kihatással lehetnek arra a tényre, hogy a tanúsítás továbbra is megfeleljen a tanúsítással során alkalmazott szabvány(ok) követelményeinek vagy a jelen tanúsítási előírásoknak. Az értesítést haladéktalanul, írásban kell eljuttatni, amennyiben a rendszeren belül bekövetkező változtatások meghatározó jelentőségűek (pl. a jogi, üzleti, szervezeti státusz vagy talajdonjog megváltozása esetén; a kulcsfontosságú szerepet betöltő vezető munkatársak személyeiben bekövetkező változások; kapcsolattartási címek és telephely változások; a tanúsított/regisztrált irányítási rendszer által lefedett üzemi tevékenységek terjedelmében bekövetkezett változások; valamint az irányítási rendszer és folyamatok terén bekövetkezett jelentős változások). Mindenhol ott, ahol kevésbé jelentős változásokról van szó, ezekről a URS Holding képviselőit a soron következő betervezett értékelő/ellenőrző látogatás során kell tájékoztatni.

(v) Véget vet a feltüntetett előírásokra való tekintettel elfogadhatatlan logó használatának, és sem nyilatkozatban, sem hivatkozásban nem tesz olyan félrevezető utalást, amely a URS Holding véleménye szerint a tanúsítás tekintetében megtévesztő lehet.

(vi) A standard munkaidő keretein belül lehetővé teszi a URS Holding illetékes tagjának képviselői számára, hogy megtekintsék a tanúsítás tárgyát képező munkákkal kapcsolatos munkavégzés helyszínét annak érdekében, hogy elvégezhessék az anyagok, folyamatok, eljárások, vizsgálati módszerek, adatrögzítések és rendszerek ellenőrzését, illetve annak kiderítését, hogy a tanúsítvány érvényességének előírásban (v) ismertetett lejártához végrehajtásra került-e az adott procedúra.

(vii) Kijelöli a rendszermenedzser(ek) általi jóváhagyáshoz a cégvezetés képviselőit, és egy vagy több olyan képviselőt, aki(k) az első helyen megnevezett (és esetenként a helyettesei) távolléte esetén eljárni jogosult(ak), és aki(k) felel(nek) azért, hogy a tanúsítással kapcsolatos valamennyi fontos információ átadásra kerüljön a URS Holding csoport illetékes tagjának, és akik a URS Holding tag képviselőjének minden látogatása esetén kérésre nyilatkozatot írnak alá a tanúsítvány feletti rendelkezés feltételeinek szempontjából releváns eljárásokban és más egyéb információkban bekövetkezett mindennemű változás esetén, beleértve az ügyfélpanaszokat is.

(viii) A tanúsítvány érvényességének lejártát követően (bármi legyen is az oka) befejezi az adott logó és a logót vagy arra tett utalást tartalmazó valamennyi reklámanyagok használatát. Ezen túl minden olyan anyaggal vagy dokumentummal, amely a szervezet tulajdonát képezi, és a tanúsítványra tett utalást tartalmaznak, úgy jár el, hogy az említett utalás törlésre kerüljön, ha azt a független tanúsító tanács megköveteli

 

5. A URS Holding csoport adott tagja a rendszerek adminisztrálására vonatkozó költségeire való tekintettel jogosult folyamatosan meghatározásra kerülő összegű díjak kiszámlázására: a Szervezet a következő díjak fizetésére köteles:

(i) A nyújtott szolgáltatások ellenében kiszámlázásra kerülő, általánosan vissza nem térítendő éves fix díj vagy más jutalom úgy, ahogyan az minden egyes nyújtott tanúsítás esetében meghatározásra kerül (amennyiben szóba jöhet, a díj magába foglalja a felügyelettel kapcsolatos költségeket is).

(ii) További véleményezési, felügyeleti díjak, a tanúsítás újbóli kiállításának vagy megerősítésének adminisztrációs illetékei olyan összegben, amelyet a tanács igazságosnak és mértékarányosnak ítél meg.

(iii) Az érvényesség lejártát követő végső kiértékelés előállítási díja, mindazonáltal meghatározásra kerül, hogy a tanúsító tanács igényt tart-e ilyen értékelés kiállítására.

(iv) (a) A URS Holding csoport tag oldalán minden olyan egyéb költség, amely ezen előírások tanúsított szervezet általi be nem tartása okán merül fel.

(iv) (b) Miután a csoport alapelvei közé tartozik, hogy versenyképes díjakkal dolgozik, azon ügyfelek esetében, akik előzetes értesítés nélkül (kevesebb, mint 5 munkanappal korábban) mondják le az előre leegyezetett látogatást, ilyen lemondás esetén valós értékű díj számlázható ki, amennyiben az út leszervezésre és a szállás lefoglalásra került, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az auditor útjának gazdaságossága. A helyzet tovább URSszabbodhat abban az esetben, ha az audit elvégzéséhez alvállalkozó auditorok felbérelésére került sor.

Tekintettel a fentiekre az ügyfelek kétségtelenül nem fogják az ilyen kérvényeket kerülni, és maradéktalanul megértik a fenti alapelveket, továbbá tudatában vannak annak a ténynek, hogy a látogatás lemondására vonatkozó mindennemű értesítést a helyi irodának írásban szükséges átadni.

(v) A tanúsítással kapcsolatos esetleges úti díj.

(vi) Mindennemű díj fizetési határideje a kapcsolódó tevékenység időpontja előtti. A kérvénybenyújtási tehát a dokumentum leellenőrzése előtt, az elbírálási díj maga az elbírálás előtti és az éves felügyeleti díj a felügyelet lebonyolítása előtt fizetendő, kivéve azon eseteket, amikor folyamatos fizetésre kerül sor, pl. tartós fizetési megbízás esetében, vagy ha a URS Holding csoport adott tagja más fizetésütemezést hagyott jóvá.

6. The URS Holdings member shall:

(i) Send a representative to the registered organization in line with the agreed surveillance programme (or appoint an evaluator for assessment of documents and records at a URS Holdings designated office), which will be notified to the client (these visits are normally once or twice a year) for the purpose of verifying that the obligations imposed by the certification rules are being carried out. Note, for the 1st Surveillance audit, the visit must not exceed 12 months from the date of the stage two (OA1) audit.
(ii) Notify the registered organization of any changes in applicable Guidance Notes, Standard or Certification Rules/Regulations and allow the organization such time as in the opinion of the Independent Certification Board is reasonable in which to adjust its processes and relevant procedures to meet the revised requirements.
(iii) Not Disclose Any Information concerning the registered organization, which is of a confidential nature, other than information, which is in the public domain.
(iv) Notify the registered organization of customer complaints relating to the compliance of the registered organizations product, process or service.

7. Amennyiben a regisztrált szervezet átmeneti jelleggel nem képes a jelen elírások követelményeit betartani, a URS Holding csoport tagja kérheti, hogy a regisztrált szervezet azonnali hatállyal szakítsa meg a logó, és/vagy minden olyan állítás használatát, amely arra utal, hogy regisztrált szervezet, éspedig mindaddig, amíg ismét nem képes a tanúsítás feltételeinek teljesítésére, vagy kézhez nem kapja a 12. cikk szerinti fellebbezési határozatot.

8. Abban az esetben, ha az IATF 16949 szabvány szerint tanúsított szervezet már nem biztosít IATF 16949-nek megfelelő szállításokat az vevők számára, e tényről 20 munkanapon belül köteles tájékoztatni a projektmenedzserét, és a tanúsítványa visszavonásra kerül (mindez nem érinti a ISO 9001 szerinti tanúsítását). Ezen kívül mindazon szervezetek, amelyeknél auditra került sor, és ISO 14001 tanúsítással rendelkeznek, kötelesek tájékoztatni az illetékes szabályozószervet vagy szerveket (beleértve a URS csoportot is) a tanúsított környezetvédelmi rendszerhez kapcsolódó irányelv(ek)/jogszabályi előírások minden ismert megsértéséről. Ehhez hasonlóan azok a társaságok is, amelyeknél auditra került sor, és munkavédelmi, illetve egészségvédelmi rendszer tanúsítással rendelkeznek, kötelesek tájékoztatni az illetékes szabályozószervet vagy szerveket (beleértve a URS csoportot is) a tanúsított rendszerhez kapcsolódó irányelv(ek)/jogszabályi előírások minden ismert megsértéséről.

9. Abban az esetben, ha a regisztrált szervezet nem teljesíti a jelen irányelv szerinti követelményeket, a URS csoport a 12. irányelv rendelkezéseivel összhangban az alábbi határozatokat foganatosíthatja: (i) Visszavonhatja a tanúsítványt, vagy korlátozhatja annak terjedelmét (ii) Elutasíthatja a tanúsítvány kiadását vagy megújítását, illetve terjedelme kibővítését. E határozatok és indoklásaik átadására írásban kerül sor. A tanúsítvány megszüntetésére/visszavonására vonatkozó okok: jelen irányelv be nem tartása; a tanúsítási követelmények tartós vagy súlyos megsértése, beleértve a tanúsított irányítási rendszer hatékonyságának támogatására vonatkozó feltételt is; az ellenőrző vagy újratanúsító auditok nem folytatása a megszabott időpontokban, illetve az ügyfél kéréseinek megfelelően. Az audit /látogatás/ során panasz alapján megnevezett problémák megszabott (6 hónapot meg nem haladó) határidőn belüli megszüntetése terén felmerülő hiányosságok, illetve a fizetési feltételek be nem tartása a tanúsítvány visszavonását, vagy a tanúsítvány érvényessége korlátozását eredményezhetik.

10. A URS csoport saját belátása szerint és összhangban a 12. irányelvvel visszavonhatja a tanúsítványt, vagy elutasíthatja annak kiadását vagy érvényességének meghosszabbítását abban az esetben, ha a regisztrált szervezet ellen önkéntes vagy törvényi alapon csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, az élére csődgondnok került kinevezésre, vagy elítélésre került olyan kihágásért, amely a regisztrált szervezet jó hírnevének diszkreditálásához vezethet, és a piac szemében ronthatja a személyével szemben fennálló bizalmat. E határozatokról és indoklásaikról a regisztrált szervezet írásban értesül.

11. Abban az esetben, ha a kérvényező vagy a regisztrált szervezet fellebbezni kíván a URS csoport projektmenedzserének, független tanúsító tanácsának jelen irányelv szerinti határozata ellen, az ilyen határozatról szóló hivatalos tájékoztatást követően legkésőbb 21 nappal tehet így, éspedig a határozat elleni fellebbezésről szóló, a független tanúsító bizottságnak címzett írásos, és az adott határozat elleni fellebbezési szándékról szóló értesítés formájában.

A jelen irányelv szerinti fellebbezési bizottság gyűlésére legkésőbb a határozat kézhez vételét követő 30 napon belül kell sorra kerülnie, és a fellebbező legalább 7 nappal a találkozó előtt értesítést kap a találkozó helyszínéről és időpontjáról.

A fellebbező tájékoztatást kap a fellebbezési bizottság összetételéről, és lehetőséget kap a jelölt tagokkal szembeni kifogástételre. Az ilyen kifogásokról a projektmenedzsert írásban kell tájékoztatni, és amennyiben jogosként kerülnek kiértékelésre, a fellebbezési bizottság új összetételben kerül kinevezésre.

A rendszermenedzser határozata egészen a fellebbezési bizottság ülésének napjáig érvényben marad. A bizottság ülésén mind a fellebbező, mint a projektvezető bizalmas meghallgatásra jogosultak. A fellebbezési bizottság többségi határozata és annak a bizottság elnöke általi kihirdetése végleges hatályú.

12. Amennyiben az ügyfél a URS csoport tagja által nyújtott szolgáltatásokkal szemben panaszt kíván emelni, arról első fokon azt a URS csoport adott tagja projektmenedzserét köteles tájékoztatni. A kapcsolattartási címek a URS cég weboldalain találhatók a www.URS-group.com címen.

Minden panasz rögzítésre és felülvizsgálatra kerül, és a panaszos minden elengedhetetlen javító jellegű intézkedésről ésszerű határidőn belül tájékoztatást kap. Abban az esetben, ha bizonyítást nyerne, hogy a javító célú intézkedésen elégtelenek, a panaszos ismételten kérvényt nyújt be a központnak, azonban a levelezésén fel kell tüntetnie, hogy annak címzettje a független tanúsító tanács (Independent Certification Board - ICB).

Az ügy ICB által felülvizsgálatát követően a panaszos ismét tájékoztatást kap minden az ICB által elengedhetetlenül fontosnak tartott javító célú intézkedésről. Amennyiben a fenti lépés sem tekinthető elégségesnek, a panaszosnak érdekei érvényesítése céljával a URS csoport szabályozó szervéhez (pl. UKAS, SMMT (ISO/TS 16949), NABCB stb.). Az akkreditáló szervekre mutató hivatkozások a URS Holdings tagok weboldalain találhatók.

13. Jelen irányelvet az ICB folyamatosan módosíthatja. Semmilyen ilyen jellegű módosítás azonban nincs kihatással a regisztrált szervezet további logóhasználati, illetve a jelen irányelv szerinti regisztrálás prezentálására vonatkozó jogára, mindaddig, amíg a tanúsított szervezet írásos értesítést nem kap a URS Holding csoport illetékes tagjától arról, hogy mikortól köteles a módosított irányelv követelményeinek megfelelne, ami standard körülmények esetén nem lehet kevesebb, mind a változtatások bejelentését követő hat hónap leteltével.

14. Az alábbi információk a jövőben a nagy nyilvánosság számára rendelkezésre állnak és megjelenítésre kerülnek a URS csoport tagjainak érvényes címein:

i) regisztrált szervezetek jegyzéke,

ii) felfüggesztett és visszavont tanúsítások,

iii) a panaszok és fellebbezések lebonyolítási folyamatai.

Annak leellenőrzéséhez, hogy egy adott szervezet érvényes tanúsítvány birtokosa-e, az érdeklődő ellátogathat a URS Holding weboldalaira.

Annak leellenőrzéséhez, hogy egy adott szervezet érvényes FSSC 22000 tanúsítvány birtokosa-e, az érdeklődő ellátogathat az FSSC 22000 weboldalára.

15. A jelen irányelv szerinti összes értesítésnek írásos formában kell készülnie, és az értesítést kiállító fél nevében csatolt aláírással kell rendelkeznie. Az értesítést vagy előre fizetett küldeményként vagy ajánlott levélként kell megküldeni; az URS csoport tagja, vagy a regisztrált szervezet esetében azok állandó vagy átmeneti címére (esetleg a vállalkozás helyszíne szerinti iroda címére).

Minden ily módon postán elküldött küldemény (amennyiben nem kerül bizonyításra az ellenkezője) a feladást követő 48 óra leteltével tekintendő átvettnek. A feladás igazolására elegendő annak bizonyítása, hogy az értesítés előírásszerűen meg lett címezve, és a jelen irányelvvel összhangban postára lett adva.

16. As an accredited registrar the relevant Accreditation Bodies reserve the right to perform witnessed audits on our auditors, evaluators, or Inspectors, you therefore need to be aware that as a registered client, for some schemes, standards there maybe instances where the auditor, evaluator, or Inspector will be accompanied by an auditor(s) from the relevant Accreditation Body. As a registered client you are obliged to allow the Accreditation Body auditor(s) to carry out the witnessed audit on your site.

16. Akkreditált regisztrálóként az illetékes akkreditáló szervek fenntartják a jogot, hogy auditorai, vizsgálóbiztosai vagy felügyelői tanúk által igazolt auditot hajtsanak végre, így Önöknek, mint ügyfeleknek tudatában kell lenniük annak a ténynek, hogy egyes rendszerek vagy szabványok vonatkozásában regisztrált ügyfélként az Önök esetében is előfordulhat, hogy az auditort, vizsgálóbiztost vagy felügyelőt az adott akkreditáló szerv auditora(i) kíséri(k). Regisztrált ügyfélként kötelesek lehetővé tenni az akkreditáló szerv auditora(i) számára a tanúk által igazolt audit elvégzését saját munkahelyén.

For certain schemes, such as IATF 16949, the registered client is also required, if necessary, to afford the right of access to an IATF representative or delegate, In addition, the IATF rules state that NO consultant may be present during the audit performed by the certification body, or an IATF representative or delegate.

In Particular, the Aerospace Scheme (AS 91XX) has particular rights of access requirements which cover IAQG members and Regulatory Agencies attending with the Accrediting Body or even independently. Rights of access must also be granted to records and facilities. This is required in order to satisfy the IAQG Resolution #136.

Felelősségi korlátozások

Miután a URS Holding a kötelezettségei biztosításához biztosítási fedezettel rendelkezik, azok a szolgáltatások nem nyújtása esetén fedezve vannak. A kötelezettségek fedezése a URS Holding csoport ügyfél, vásárló által elfogadott alábbi feltételein alapul (amint az a jelen weboldalakon kínált szolgáltatások keretén belül feltüntetésre került, a URS Holding csoport bármely márkájára vonatkozik, ugyanakkor az ugyanezen weboldalakon feltüntetett szolgáltatásokra és irodákra korlátozódik).

A felelősség korlátok további elfogadása a jelen weboldalakon megjelenített nyilatkozatokból következik, beleértve a felelősség, a szabályok és előírások, jelzethasználatok és bármilyen szerződéses feltételek elutasítását is.

A szakmai felelősségbiztosítás az egyes szolgáltatások függvényében különbözik, és a URS Holding csoport a felelősségét olyan elvek alapján korlátozza, amelyeket az ügyfeleink és vásárolóink a megrendelt szolgáltatás tükrében tiszteletben tartanak. Ezek a következők:

1. A URS Holding csoport bármely auditora, vizsgálóbiztosa és felügyelője (akár határozatlan időre alkalmazott munkatársról, akár alvállalkozóról van szó) az ügyféllel, az ügyfél munkahelyével, a URS Holding csoport ügyfelének vásárlóival, vagy a szállítóival kapcsolatosan az URS Holding csoport említett auditorára, vizsgálóbiztosára vagy felügyelőjére vonatkozóan megfelelő biztosítással rendelkezik.

2. Abban az esetben, ha az ügyfélhez, vásárlóhoz vagy a URS Holding csoport ügyfelének vásárlójához vagy szállítójához vagy tőlük vissza személyszállítási szolgáltatás igénybe vételére van szükség, és ezt a szállítást a URS Holding csoport auditora, vizsgálóbiztosa és felügyelője biztosítja ((akár határozatlan időre alkalmazott munkatársról, akár alvállalkozóról van szó), az ide vonatkozó biztosítási fedezet az ügyfelet, vásárlót, vagy a URS Holding csoport ügyfelének vásárlóját vagy szállítóját terheli.

3. Abban az esetben, ha az auditorok, vizsgálóbiztosok vagy felügyelők kötelezettségei teljesítése céljával látogatást tesznek az ügyfélnél, vagy az ügyfél vásárlójánál vagy szállítójánál, az ügyfél köteles a számukra megfelelő személyvédelmi eszközöket (SzVE) biztosítani, valamint a munka megkezdése előtt megfelelő oktatásban részesíteni és utasításokkal ellátni őket. Ezen kívül az ügyfél NEM engedheti meg, hogy az auditorok, vizsgálóbiztosok vagy felügyelők a berendezéseket nyilvánvaló felügyelet, ellenőrzés nélkül kezeljék.

4. Rendszertanúsítás - Annak meghatározása, hogy milyen javító intézkedésekre van szükség az auditált szabványnak való megfelelés érdekében. A URS Holding csoport nem felel az említett javítást célzó intézkedések meghatározásáért, sem azok életbe léptetéséért. A feltárt hiányosságok kijavítása érdekében elfogadott döntések kizárólag az ügyfél vagy vásárló illetékességébe tartoznak.

5. Személytanúsítás - amint az a (4) pontban feltüntetésre került, de egyes esetekben, különösen a FLAME rendszer esetén, az ügyfél javítást szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos ajánlásokat kap. Ezt követően az ügyfél felelőssége az ajánlások áttanulmányozása, és amennyiben a feltüntetett ajánlásokkal kapcsolatosan fenntartásai lennének, ajánlott a URS központtal való kapcsolatfelvétel, illetve annak véleményének kikérése még az ilyen jellegű intézkedések bevezetése előtt.

6. Termék tanúsítás - amint az a (5) pontban feltüntetésre került, de egyes esetekben különböző követelményeket támaszthatnak illetékes hatóságok jogszabályai és rendeletei.

7. Ellenőrzés - amint az a fenti (5) pontban feltüntetésre került, ugyanakkor a szerződés a biztosítással kapcsolatosan további egyedi, valamint szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó követelményeket is tartalmazhat.

A szakmai felelősségbiztosítás terjedelme a kínált márkának/szolgáltatásnak a függvénye. A terjedelemmel és a fedezettel kapcsolatos részletekért kérjen tájékoztatást a csoport központjától - lásd ezeken az oldalakon az Irodákat, és válassza ki a Globális opciót.

A URS Holding csoport ügyfeleit emlékeztetjük arra, hogy az ilyen biztosítási fedezet azért fontos, hogy a szolgáltatásainkat a felelősségkorlátokra való tekintettel tudjuk nyújtani. Várunk minden a fedezet megfelelőségére vonatkozó kérdést.

Lépjen velünk kapcsolatba...